top of page

   Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Biuro Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego
SALDO Emilia Mackiewicz
szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu
www.saldo-doradca.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Biuro
Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego SALDO Emilia Mackiewicz
jako administrator
danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.


   Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym
dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu
www.saldo-doradca.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych
osobowych, a także o prawach Użytkowników.

 

   Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.saldo-doradca.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.


   Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.saldo-doradca.pl jest Biuro Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego SALDO Emilia
Mackiewicz, Szosa Lubicka 14/40, 87-100 Toruń, NIP 8791190922,
(dalej jako „Administrator”).


I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.saldo-doradca.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik
akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności.


Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego
zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać
wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie
korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki
Prywatności.


II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem
Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w
Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.


Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne


2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące
Użytkownika:


1. Imię i nazwisko;
2. Adres e-mail;
3. Numer telefonu;
4. Treść wiadomości;
5. Temat wiadomości.


III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od
sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:


1. Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w
spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą
oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,
przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych
oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.


2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

 

3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie
telefonicznym.


4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu
komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub
podmiotów z nim współpracujących.


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu
kontaktowym również w następujących celach:

 

1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a

    Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6
    ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem
    Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także
    ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach
    prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
    spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na
    podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie
    uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
    zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec
    Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na
    przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach
    marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na
    zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
    cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w
    RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg
uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację
prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania lub przeniesienia danych.


W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako
podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą
następujących danych kontaktowych: Biuro Rachunkowości i Doradztwa
Podatkowego SALDO Emilia Mackiewicz, Szosa Lubicka 14/40, 87-100 Toruń,
emi.mackie@gmail.com.


2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

VI. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym

Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies”
zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są
kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej
zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.


Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
    urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
   dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
    i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
    optymalnie dostosowanych do jego preferencji.


W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
    urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
    dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
    niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
    blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
    każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
    informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
    ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
    wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

 

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub
partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi
identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w
ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach
„cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej.


VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu
zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz
ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora
systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych
zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w
systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 

2. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów
przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do
osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności

gospodarczej przez Administratora.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania,
dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony
relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 

3. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec
zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej
aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie
ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne
zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

4. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Biuro
Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego SALDO Emilia Mackiewicz, Szosa
Lubicka 14/40, 87-100 Toruń, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
emi.mackie@gmail.com.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Szosa
Lubicka 14/40, 87-100 Toruń.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 06.12.2018

 

Toruń Szosa Lubicka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

bottom of page